2011/05/31

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ 31 - 05 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΧ4691ΩΔ-7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 30-05-2011
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ.28447
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΙΓ5 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο: 2131519100
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ
ΘΕΜΑ: «Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας»
Σας γνωρίζουμε ότι, ο ΟΓΑ θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Β΄εξαμήνου 2010 και εντός του μηνός Ιουνίου 2011, χωρίς
αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 31-05-
2011 (σχετική η αριθ.638 /30-05-2011 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ).
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν....

τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με τις
ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, μέχρι και τη Δευτέρα 20-06-2011. Μετά την
ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώσουν μόνο μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση
του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).
Για το πληρωτέο ποσό θα συμβουλεύεστε τους Πίνακες Υπόχρεων καταβολής
ασφαλιστικής εισφοράς Β΄ εξαμήνου 2010.
Διευκρινίζουμε, ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και δεν
κατέβαλαν τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές τους μέχρι 31-05-2011, δεν έχουν
εκπέσει του δικαιώματος της ρύθμισης, αλλά μπορούν κατά τα ανωτέρω να τις
καταβάλουν (τρέχουσα εισφορά και δόση) εντός του μηνός Ιουνίου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους ότι είναι προτιμότερο να πληρώσουν
τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με την ειδοποίηση που τους έχει σταλεί, μέχρι 20-06-2011
και μάλιστα όσο το δυνατόν ενωρίτερα, για να αποφευχθούν λάθη και καθυστερήσεις
στην ενημέρωση της μερίδας τους.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποφύγουν να πληρώσουν τις
εισφορές τους μετά τις 20-06-2011, επειδή δεν θα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια
επεξεργασίας των πληρωμών αυτών και σχετικής ενημέρωσης των μερίδων, με
αποτέλεσμα στις επόμενες ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς να αναφέρονται λανθασμένα
ποσά εισφορών.
Τα ανωτέρω περί μη αναπροσαρμογής των οφειλών κατά το μήνα Ιούνιο 2011, ισχύουν
και για τις εισφορές των υπόχρεων εργοδοτών (Ν. 3232/2004), οι οποίοι, όπως γνωρίζετε,
μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους (σύνολο ή μέρος) και μετά τη ληκτική
ημερομηνία πληρωμής, με το ειδικό ειδοποιητήριο που τους αποστέλλεται από τον ΟΓΑ
(ΑΤΕ ΚΜΠ 640).
Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας

AddThis

| More

...

Related Posts with Thumbnails

.....